esk lonice.cz
lonice1
esk kancel.cz
infolinkakoek
NKUPN KOK
0 - poloek
 
kancel
  • kategorie
  • obchodn a dodac podmnky

  • nejprodvanj
  • Vyhledvn
Vraz

Cena
Oddlen
  • Pihlsit se
ID:
Heslo:
Zaregistrujte se
  • novinky na e-mail
novinky z esk
lonice na email.


Reklamaní ád

lánek I, Shoda s kupní smlouvou, odpovdnost za vady, záruní doba

1. Prodávající odpovídá za to, e prodávaná vc (dále „zboí“) je pi pevzetí kupujícím ve shod s kupní smlouvou (faktura), zejména e je bez vad.

2. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po pevzetí zboí v záruní dob (záruka).

3. Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.

4. Záruka se nevztahuje na opotebení zboí zpsobené jeho obvyklým uíváním.

5. U zboí prodávaného za niší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla niší cena sjednána.

6. Jde-li o zboí pouité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míe pouívání nebo opotebení, které zboí mlo pi pevzetí kupujícím.

7. Záruní doba je 24 msíc a poíná bet dnem pevzetí zboí kupujícím. Delší záruní dobu me prodávající poskytnout prohlášením v záruním list vydaném kupujícímu.
V záruním list prodávající uvede podmínky, rozsah, dobu platnosti a zpsob, jakým je mono uplatnit nároky plynoucí z prodlouené záruky.
Prodlouená záruka se me týkat i jen nkteré souástky zboí, co musí být v záruním list uvedeno.

10. Dojde-li na základ reklamace k výmn zboí, zane bet záruní doba znovu od pevzetí nového zboí. Toté platí ohledn souásti, která byla vymnna a na ní byla poskytnuta záruka.

11. Pi výmn je kupující oprávnn reklamované zboí uívat a do té doby, kdy mu prodávající dodá zboí nové.
lánek II. Uplatnní reklamace

1. Pi pevzetí zboí je kupující povinen provést jeho kontrolu.
Není-li moné provést kontrolu koupeného zboí pi pevzetí, protoe je zabaleno, proví kupující zejména poet pevzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh pevzatého zboí dle oznaení na obalech a nepoškozenost skel.
V pípad viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím list (prodejním dokladu) a poadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (posádky vozidla) jako podklad pro uplatnní reklamace.
Reklamaci zejmých (viditelných) vad zboí, které kupující mohl zjistit pi jeho pedání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávnnou.

Tyto vady, tj. vady zjistitelné zevní kontrolou pi dodání zboí, je kupující povinen reklamovat ihned po pevzetí zboí. Jako oprávnná nebude uznána ani reklamace spoívající v poškození zboí, pokud kupující na dodacím list (prodejním dokladu) neuvedl ádné poškození obalu a k poškození zboí by bez poškození obalu nemohlo dojít.

2. Kontrolu zboí, které bylo pi pevzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovdnosti za vady zjištné pi této kontrole je povinen uplatnit bez zbyteného odkladu a je povinen prokázat, e tyto vady mlo zboí ji pi dodání.

3. Pokud kupující po rozbalení zboí zjistí jeho poškození, je povinen uschovat a pi reklamaci pedloit obal zboí. Pokud tak neuiní a pi pedání zboí neuvedl ádné poškození obalu a k poškození zboí by bez poškození obalu nemohlo dojít (odstavec I), nebude jeho reklamace uznána.

4. Práva z odpovdnosti za vady zboí, pro které platí záruní doba je kupující povinen reklamovat bez zbyteného odkladu po jejich zjištní, nejpozdji však do konce záruní doby, jinak zaniknou.

5. Práva z odpovdnosti za vady uplatuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboí koupil.
Pi reklamaci je kupující povinen pedloit smlouvu, prodejku, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, pop. jiným prkazným zpsobem prokázat, e reklamované zboí koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (pevzetí) zboí, pesné oznaení zboí, detailní popis vady a uplatovaný nárok.
Byl-li vystaven záruní list, je kupující povinen ho pi reklamaci pedloit.
Podle povahy zboí kupující k reklamaci pípadn pipojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, nap. fotodokumentaci.
Pi reklamaci sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.

6. Pokud kupující nereklamuje osobn, zašle reklamaci prodávajícímu doporuen spolu s údaji a doklady podle odstavce 5 i mailem. Na telefonické reklamace nebude brán zetel.

lánek III. Vyizování reklamace

1. Nebude-li moci prodávající z dleitých dvod vyídit reklamaci v zákonné lht, je na základ souhlasu kupujícího oprávnn vyídit reklamaci ve lht do padesáti pracovních dn s tím, e pokud bude reklamace ešena výmnou zboí, které bylo koupeno na objednávku, bude lhta pro vyízení reklamace shodná s pvodní dodací lhtou.

2. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout souinnost nezbytnou k vyízení reklamace.
Zejména je povinen, jedná-li se o mén rozmrné zboí, jeho souásti nebo díly, nap. kování, kluzáky, dvíka, zásuvky, jednotlivé sedáky, idle, apod. tyto zabalit a pedat prodávajícímu.
Zboí pedkládané k reklamaci musí být isté a zabalené tak, aby pi manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.

3. V pípad vad spoívajících v tom, e zboí pi pevzetí kupujícím není ve shod s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), prodávající bezplatn a bez zbyteného odkladu zboí uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouv. Není-li takový postup moný, me kupující poadovat pimenou slevu z ceny, píp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující ped pevzetím zboí o rozporu s kupní smlouvou vdl nebo rozpor s kupní smlouvou sám zpsobil.

4. Pokud to povaze vci neodporuje nebo pokud se neprokáe opak, má se zato, e rozpor s kupní smlouvou, který se projeví bhem šesti msíc ode dne pevzetí zboí, existoval ji pi pevzetí zboí.

5. U vad reklamovaných v záruní dob, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatn odstranna. Výmna zboí (pípadn jeho souásti) je moná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúmrné.
Pokud takový postup není moný, me kupující ádat pimenou slevu z ceny zboí nebo od smlouvy odstoupit.

6. U vad reklamovaných v záruní dob, které
a) nelze odstranit
b) které brání tomu, aby zboí mohlo být ádn uíváno jako zboí bez vady
má kupující právo na výmnu zboí nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Tá práva písluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestlie však kupující neme pro optovný výskyt vady po oprav (tzn. e stejná vada se vyskytla i po druhé oprav) nebo pro vtší poet vad (tzn. e zboí má v dob uplatnní reklamace souasné alespo ti odstranitelné vady) zboí ádn uívat.

7. U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání ádnému uívání zboí, má kupující právo i na pimenou slevu z ceny.

8. Sleva se vyplácí formou poštovní sloenky nebo pevodem na úet zákazníka.

9. Pro vadu souásti dodaného zboí, dílu, jednotlivého komponentu apod. nelze reklamovat celou dodávku zboí. Kupující má pouze právo na opravu, pop. výmnu vadné souásti, dílu nebo komponentu.

10. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdlí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyízení reklamace.

11. Pokud kupující reklamoval neoprávnn, nap. nepravdiv uvedl vadu nebo její píinu, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé s vyizováním této reklamace.
lánek IV. Vylouení odpovdnosti za vady

1. U výrobk z pírodních materiál (nap. kí, látek nebo deva) nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru pouitého materiálu jako jsou nedokonalost disproporce v probarvení, tónování, struktue, apod.

2. U výrobk, zhotovovaných zcela nebo zásti run, nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru runí práce, jako jsou nap. odchylky v prošití nebo naasení látky i ke, odchylky v rozmrech nebo odchylky v devných ástech výrobku, apod.

3. V pípad doobjednání zboí nebo jeho ástí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu barvy ke, potahové látky i deva.

4. Jako vady nelze reklamovat zmny zboí vzniklé v dsledku jeho opotebení uíváním (nap. vytaená ke i látka na sedácích, zmny zboí vzniklé v dsledku atmosférických i chemických vliv, jako i v dsledku neodborné údrby nebo nevhodného skladování.

5. Prodávající dále neodpovídá za vady zboí:
a) které po pevzetí zpsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího, nebo vznikly v dsledku vnjších událostí
b) které vznikly v dsledku neodborné manipulace se zboím
c) které vznikly v dsledku nevhodného vystavení nepíznivým povtrnostním podmínkám (mrazu,vlhku, snhu)
d) které vznikly nadmrným opotebením v dsledku nevhodného zpsobu uívání
e) které vznikly v dsledku mechanického poškození, provedené úpravy i jiného zásahu

6. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly pi doprav a montái zboí, pokud tyto sluby nejsou zajiš?ovány prodávajícím.
7. U zboí